cuou官网

cuou官网

今反信一人之言,寧可用不?若黄病痰癖,时气伤食疟,小儿惊热欲发痫,服之无不瘥者。

真人重戒慎之。又未知何脏先受其灾。

七八日后,结热里有血,当下之如肝状。大便涩,但得小便利,则不虑死矣。

暑病通用白虎,一如伤寒与证用之。 愚人無道,不避忌諱,遂共犯天地,由不知道德要也。

故天尤急此三道行書,慎無復廢,故灾不去也。志念遠即身疾,衰枯落務,志念近則身有澤。

是生受自然之姿,天使來問者,知其同不耳,何所嫌疑乎? 如天一日不行,日月星不移,即有不周之氣,天則毀矣。

Leave a Reply